LOSF turpinās veikt savu pamatfunkciju – atbalsta sniegšanu sporta senioriem un tā juridiskais statuss netiks mainīts.

“Turpinot nodrošināt labas pārvaldības principus, valsts piešķirtā finansējuma lietderīgu un pamatotu izmantošanu, administratīvo izdevumu ekonomiju, LOK noteica galvenos darba uzdevumus Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam 2021.gadam”, izsakās LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. “

No 2021.gada 1.jūlija tiek paredzēts, ka LOK tiks nodota LOSF neraksturīgā funkcija – pabalstu izmaksa Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sportistiem un viņu treneriem, nepieciešamības gadījumā pārslēdzot attiecīgos līgumus, bet vispirms sagatavojot attiecīgas izmaiņas normatīvajos dokumentos, tai skaitā Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta Rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”.

LOSF Valdei uzdots līdz 2020.gada 30.oktobrim precizēt 2021.gadam nepieciešamo papildus finansējumu 177 sporta dzīves senioru mūža pabalstu indeksācijai.

Vienlaikus LOSF Konsultatīvās padomes sēdē tika nolemts, ka LOK turpmāk iesniegs pieprasījumu par valsts budžeta piešķiramo līdzekļu apjomu, ietverot tajā arī LOSF izdevumus 2021.gadam.